Сучасний тлумачний словник української мови (60 000 слів). (Рекомендовано МОН України) Стандартний формат, 7БЦ, 784 с., Школа, Харків, 2014.

Артикул:

81 грн.